Stichting Gratia et Caritas Foundation

Gratia en caritas zijn Latijnse woorden. Gratia betekent zoiets als gunst, welwillendheid, genade, maar ook dankbaarheid. Caritas staat voor (christelijke) naastenliefde en “het doen van een daad van liefde en barmhartigheid”.

Doelstelling

De stichting beoogt een algemeen belang te dienen en dit is in de statuten als volgt opgenomen: het (financieel) ondersteunen van jonge mensen in de regio Drechtsteden in de ruimste zin des woords.

De G & C Foundation wil investeren in jonge mensen. Hierbij willen wij jongeren (leeftijdscategorie 18-30 jaar) een steuntje in de rug geven met de intentie het perspectief in hun leven te verbeteren. Het betreft daarom altijd werk en/of scholing gerelateerde ondersteuning.  Te denken valt hierbij aan bijdragen voor de aanschaf van een computer voor een opleiding, het volgen van een cursus, het ondersteunen van stappen om in een werkomgeving te kunnen functioneren, zoals het laatste zetje in de rug voor het vinden en vasthouden van een baan.

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. Zoals blijkt uit de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt met een soortgelijke doelstelling als de stichting.