Bestuur

Het bestuur van de G & C Foundation zal bestaan uit:

  • Dhr. Drs. C. Post, voorzitter,
  • Dhr. Mr. R.C. Steenhoek, secretaris
  • Dhr. W. Wielaard, penningmeester
  • Mw. G. J. Post – Kuijvenhoven, algemeen bestuurslid

De stichting is opgericht bij Notaris van der Heijden in Streefkerk en zal een ANBI status aanvragen.

Het fiscaal nummer is 8601.60.464

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. De bestuurders krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van de uitoefening van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Financiering / werving gelden

De G & C Foundation zal een ANBI-status aanvragen.

Bedrijven en particulieren worden uitgenodigd een bijdrage te leveren in de financiering van de activiteiten van de stichting. De financiering voor de komende jaren is door toezeggingen van donateurs veiliggesteld. Doelstelling is om de beheerskosten zeer beperkt te houden.

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene uitgaven ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

Besteding en besluitvorming

De stichting besteedt de inkomsten aan verschillende projecten per jaar. Het gaat er dus vooral om jongeren (financieel) te ondersteunen die een steuntje in de rug nodig hebben en voldoen aan bovenbeschreven criteria. Gedacht moet worden aan jongeren die door omstandigheden autonoom onvoldoende in staat zijn een zelfstandig bestaan op te bouwen. De stichting wil in deze jongeren investeren door hen middels een bijdrage te faciliteren, een zelfstandig bestaan op te bouwen via werk en/of scholing. (Het rendement van de investering is dan voor de jongeren.) Besluiten over toekenning van financieel bijdragen vindt plaats binnen het bestuur met algemene stemmen.

Vestigingsadres

De G & C Foundation zal worden gevestigd in Dordrecht.  Telefoonnummer is 0654908264. Het emailadres is info@gencfoundation.nl.

Administratie en Jaarrekening

De administratie van de stichting zal worden gevoerd door een lid van het bestuur. De Staat van baten en lasten zal worden opgesteld door GJ Financiële Dienstverlening.